Taal
 Nieuwsbrief

Corona - Kredietmaatregelen

Op het gebied van kredietverlening voor ondernemingen heeft de overheid veel maatregelen geïnitieerd. Ook de banken zijn bereid gevonden om hun steentje bij te dragen en waar mogelijk worden niet-bancaire financiers ook geholpen om ondernemers te ondersteunen.

Hier worden de uitbreiding van de BMKB en GO besproken. Daarnaast komen de uitstelregelingen voor aflossingen van VFF, IK en bancair krediet behandeld en ook gaan we in op het overbruggingskrediet voor zelfstandigen en DGA's en de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De mogelijkheden voor een overbruggingslening voor startups, scale-ups en niet-bancair gefinancierd mkb Corona-Overbruggingslening (COL)  en Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scale-ups (TOPPS) staan op op een aparte pagina vermeld.

Er zijn specifieke instrumenten ingericht voor (onder andere) de culturele en creatieve sector, de mediasector, de sierteelt- en voedingstuinbouw en sportverenigingen. De links verwijzen naar de informatie van TaxLive: het strekt te ver hier specifiek op die instrumenten in te gaan.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Aanvulling inkomen tot bijstandsniveau en lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandigen en DGA’s

Zelfstandigen en DGA’s kunnen geen gebruik maken van de NOW. Om deze ondernemers toch te ondersteunen is de Tozo in het leven geroepen. De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Met de regeling kan het inkomen van zelfstandigen en DGA’s aangevuld worden tot het bijstandsniveau en kan je als zelfstandige een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De maximale looptijd van de lening is drie jaar en er wordt gerekend met 2% rente. Tot 1 januari 2021 hoeft nog geen rente en aflossing betaald te worden. De lening wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend.

Er wordt niet getoetst op levensvatbaarheid en vermogen. Het bedrijf of beroep moet wel hoofdzakelijk in Nederland worden uitgevoerd, de onderneming moet ingeschreven zijn bij de KvK en de ondernemer moet wel voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar gewerkt als zelfstandige (zie ook hier). Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm of naast hun onderneming nog loon ontvangen uit een regulier dienstverband, komen niet in aanmerking.

Ook DGA’s moeten aan het urencriterium voldoen om in aanmerking te komen. Ook moeten ze volledige zeggenschap hebben over de onderneming en financiële risico’s dragen.

Verlenging noodpakket (Tozo 2.0)

De lening voor bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo wordt nagenoeg ongewijzigd verlengd voor drie maanden. Het is mogelijk een tweede lening aan te vragen. Wel dient er geen sprake te zijn van surseance van betaling of faillissement.

Verlenging noodpakket (Tozo 3.0)

Als bij Tozo 1.0 en Tozo 2.0 nog niet het maximum bedrag van € 10.157 is aangevraagd, dan kan dit alsnog gedaan worden. De voorwaarden blijven onveranderd.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Omvang borgstelling verhoogd, scope verbreed en premie verlaagd

Met de ‘normale’ BMKB dekt het borgstellingskrediet 50% van een krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De overheid staat borg voor 90% van het borgstellingskrediet voor het MKB en 80% voor grootbedrijven.

In het kader van de coronacrisis is de omvang van het borgstellingskrediet tijdelijk verruimd van 50% naar 75% (BMKB-C). Ook is de regeling tijdelijk toepasbaar voor overbruggingskredieten en verhoging rekeningcourantkredieten bij een financier, met een maximale looptijd van twee jaar. De financier is verplicht om, naast een kredietovereenkomst die onder de borgstelling wordt gebracht, tegelijkertijd met de MKB-ondernemer een kredietovereenkomst te sluiten, waar geen bedrijfsborgstelling voor geldt.

De hoofdregel is dat de kredietovereenkomst minimaal 100% bedraagt van het krediet dat onder de borgstelling wordt gebracht. De verhouding is 1:1. Voor bepaalde categorieën MKB-ondernemers geldt een ander percentage, voor starters is dit bijvoorbeeld 33,3%. Dit geldt ook voor MKB-ondernemers die geraakt zijn door de PFAS- en stikstofproblematiek.

Ook voor de MKB-ondernemingen die een liquiditeitsbehoefte hebben door de uitbraak van het coronavirus en een kortlopend krediet afsluiten voor de duur van maximaal vier jaar, is dit percentage vastgesteld op 33,3%. De verhouding wordt daarmee 1:3. Dit geldt voor leningen die voor de duur van de verruiming op grond van deze regeling worden verstrekt. Deze verruiming is voorzien voor de duur van één jaar. De verplichting aan de banken om een persoonlijke borgstelling te vragen voor het krediet is verlaagd van 25% naar 10%. Daarnaast wordt niet de eis gesteld dat er een tekort is aan zekerheden. Onder het reguliere regime is de looptijd van het bedrijfsborgstellingskrediet maximaal zes jaar. Voor het nieuwe bedrijfsborgstellingskrediet wegens de coronacrisis is de duur maximaal vier jaar.

De eenmalige provisie is verlaagd van 3,9% naar 2% voor kredieten met een looptijd tot twee jaar en van 4,25% naar 3% voor kredieten met een maximale looptijd van vier jaar.

Verder heeft de overheid het mogelijk gemaakt dat ook niet-bancaire financiers zich kunnen laten accrediteren, waardoor ook zij kredieten in het kader van de BMKB-C kunnen verstrekken.

Verlenging noodpakket BMKB

Ook de tijdelijke verruiming van de BMKB wordt voortgezet voor juni, juli en augustus. Er is additioneel budget uitgetrokken.

Tweede verlenging noodpakket BMKB

De BMKB-C loopt ongewijzigd door tot 1 juli 2021.

Kleine Kredieten Corona garantieregeling

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds op z’n minst 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren. De overheid staat voor 95% garant.

Uitstel aflossing en rente Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

De voorwaarden voor de betalingsverplichtingen van lopende VFF en IK kredieten versoepeld

Ondernemers met een lening in het kader van de Vroege Fase Financiering (VFF) kunnen voor zes maanden uitstel vragen van de aflossing van de lening en de opschorting van de rente. Het uitstel gaat in op 1 april 2020 en eindigt op 1 oktober 2020. RVO zal de betreffende ondernemers een brief sturen met uitleg over de wijze van aanvragen van het uitstel.

Ook bij leningen in het kader van het Innovatiekrediet (IK) kan een zelfde soort uitstel gelden. Ook daarvoor stuurt RVO een brief met uitleg. Het uitstel geldt ook voor zes maanden, van 1 april tot 30 september. De geldende rente wordt gedurende deze periode opgeteld bij het uitstaande saldo. Het aflossingsschema wordt bij uitstel opgeschoven voor zes maanden (van 1 april naar 1 oktober), zodat de ondernemer op 1 oktober niet in één keer de bedragen waar het uitstel voor geldt hoeft terug te betalen. Het aflossingsschema wordt dus met zes maanden verlengd.

Uitstel voor zakelijke leningen van banken

Banken bieden uitstel voor aflossing van zakelijke leningen voor kleinere ondernemingen

ABN-AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank (o.a. SNS en ASN), Triodos en BNG Bank hebben besloten kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn zes maanden uitstel te verlenen bij de aflossing op hun lopende leningen tot 2,5 miljoen. Naast deze minimumregeling kunnen de banken ook maatwerk leveren voor hun zakelijke klanten.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd en uitgebreid

Maximum hoogte lening en garantiepercentage verhoogd

Middelgrote en grote ondernemingen kunnen een beroep doen op de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering. In het kader van de coronacrisis is de hoogte van de lening waar de overheid garant voor staat verhoogd naar 150 miljoen en het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 90% voor het MKB en 80% voor grootbedrijven.

Verlenging noodpakket GO

Ook de tijdelijke verruiming van de GO wordt voortgezet voor juni, juli en augustus. Er is additioneel budget uitgetrokken.

Tweede verlenging noodpakket

Ook de GO-C loopt ongewijzigd door tot 1 juli 2021.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.