Taal
 Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Vectrix bv (KvK Amsterdam 34226716), hierna aan te duiden als « Vectrix », en opdrachtgevers of hun rechtsopvolgers, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele voorwaarden van opdrachtgevers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij deze door Vectrix uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Grondslag offertes
Offertes van Vectrix zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Schending van deze verplichting geeft Vectrix het recht terstond de aanvraag in te trekken zonder daar aansprakelijk te zijn jegens de opdrachtgever of enige derden. Een aanbod van Vectrix is één maand geldig, tenzij in het aanbod anders vermeld.

Betaling
De opdrachtgever zal nimmer het recht hebben enige vordering die zij heeft (c.q. meent te hebben) op Vectrix te compenseren met enige schuld die zij aan Vectrix heeft. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist. Voorts is de opdrachtgever gehouden alle (buiten) gerechtelijke kosten te betalen die Vectrix zal maken in verband met zijn tekortschieten. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Tussentijdse beëindiging
Vectrix heeft het recht de overeenkomst voortijdig (zonder inachtneming van enige opzegtermijn) te beëindigen, indien zij van mening is dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet. De beëindiging zal schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt. Vectrix behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Geheimhouding
Vectrix houdt geheim al hetgeen haar in de uitoefening van haar werkzaamheden als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Vectrix maakt van vertrouwelijke gegevens die in de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis zijn gekomen niet verder of anders gebruik, en aan die gegevens geeft zij niet verder anders bekendheid, dan voor de vervulling van haar taak wordt vereist.

Aansprakelijkheid
Vectrix is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet inachtnemen door Vectrix van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Eventuele aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen van de zijde van Vectrix is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Vectrix voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Dergelijke aanspraken dienen uiterlijk één jaar na beëindiging van de opdracht schriftelijk bij Vectrix gemeld te worden. Eventuele daarop gebaseerde rechtsvorderingen van de opdrachtgever dienen binnen zes maanden na het melden van de aanspraken te zijn ingesteld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten uit hoofde van deze aanspraken heeft verwerkt. Opdrachtgever zal Vectrix vrijwaren in geval van aanspraken van derden.

Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Vectrix en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Vectrix zijn vestigingsplaats heeft.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.