Taal
 Nieuwsbrief

Verlenging noodpakket (COL 3.0)

Op 15 maart is de laatste tranche van de Corona-OverbruggingsLening (COL) van start gegaan. De regeling sluit 17 mei. De lening is voor startups, scaleups en innovatieve mkb-ers, die worden geraakt door Corona en overwegend met (extern) eigen vermogen zijn gefinancierd.

Wij helpen je graag bij het indienen van een aanvraag. Als je eerder een aanvraag hebt ingediend en die is afgewezen, dan zijn er in deze ronde wellicht nieuwe mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Type leningen

Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolgronde. Je moet aan de criteria voldoen en er moet een positief oordeel worden gegeven over je aanvraag. Je kunt een beroep doen op de volgende leningen tegen de volgende voorwaarden:

Leningen tussen de € 50.000 en € 250.000
Overbruggingslening tegen 3% rente.

Leningen tussen € 250.000 en € 500.000
Overbruggingslening tegen 3% rente. Wel wordt er gevraagd dat 25% van het gevraagde bedrag tegen gelijke voorwaarden wordt opgebracht door bijvoorbeeld je bestaande aandeelhouders.

Leningen tussen € 500.000 en € 2 miljoen
Overbruggingslening tegen 3% rente plus een premium van 2% per jaar. Wel wordt er gevraagd dat 25% van het gevraagde bedrag wordt opgebracht door bijvoorbeeld je bestaande aandeelhouders. De lening is zo gestructureerd dat de COL wordt afgelost en de co-financiers het recht krijgen om de lening te converteren bij een volgende financieringsronde.

Looptijd lening

De looptijd van de lening is 3 jaar. Het eerste jaar is aflossingsvrij, daarna in 2 jaar lineair per kwartaal aflossen inclusief rentebetalingen. Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen.

Voor de overbruggingsleningen boven de € 500.000,- gelden deels andere voorwaarden. Het betreft hier een bullet lening waarbij het gehele bedrag inclusief rente in principe op één moment wordt terugbetaald. Mocht u op zoek zijn naar financiering van meer dan € 500.000,- dan zullen we u hierover uitvoerig informeren na uw aanvraag.

Wat moet ik aanleveren?

Criteria

- Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.

-  een 12 maands-liquiditeitsoverzicht waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).

-  helder maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.

- Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.

- Jaarrekeningen 2018, 2019 en voorlopige cijfers 2020. Budget 2021.

- Onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.

- Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

- Aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.

- Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.

- Redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.

- Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend, tenzij van Rijkszijde wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen omdat de crisis langer duurt dan gehoopt.

- Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2020 ondertekend.

Definities

Startups
Een startup is een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie. Verzelfstandigde resp. nieuwe eenheden van bestaande bedrijven, mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan genoemd uitgangspunt voldoet, worden eveneens als starter aangemerkt. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.

Scale-ups
Een Scale-up is een bedrijf met 10 – 250 werknemers, waarbij de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met tenminste 60% is toegenomen dan wel dat (op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan) in de komende vijf jaar een toename van de werkgelegenheid en/of omzet van minimaal 60% verwacht.

Innovatief mkb
Een innovatief mkb-er is een bedrijf met 1 – 250 werknemers die product, proces en/of marktinnovaties waar in het kader van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dan wel een combinatie van beiden plaats vinden met als doel realisatie van financieel en maatschappelijke rendement. In de regel kan dit het beste aangetoond worden door het overleggen van een zogenaamde WBSO-verklaring.

Hulp nodig?

Wil je weten of je in aanmerking komt en overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan gerust contact met ons op. Landelijk is 40% van de COL-aanvragen gehonoreerd. Wij hebben een slagingspercentage van 80%.

Neem contact op

Bel ons voor meer informatie op 085 - 210 6240 of stel je vraag via info@vectrix.nl

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.