Taal
 Nieuwsbrief

Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Invest-NL heeft een aanvullende faciliteit voor risicokapitaal voor innovatieve startups en scale-ups ingesteld: het Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale-ups (TOPSS). Voor de regeling heeft Invest-NL initieel €100 miljoen uitgetrokken.

Wat is de doelgroep?
De doelgroep van deze faciliteit zijn innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die vanwege de Covid-19 crisis geremd worden in het versnellen van hun groei en/of het vinden van financiering voor hun plannen als gevolg van terughoudendheid bij financiers.

Waarom dit programma juist voor startups en scale-ups?
Er is door het kabinet al een stevig pakket economische noodmaatregelen genomen. Recent heeft kabinet ook specifiek voor start- en scale-ups €100 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona Overbruggingslening (COL). Deze is gericht op het overleven op korte termijn en heeft een bovengrens van €2 miljoen per lening.

Voor innovatieve start- en scale-ups die ondanks de Covid-19 willen en kunnen doorgroeien, maar hier vanwege sterk verminderd aanbod van risicokapitaal in worden afgeremd, is de COL niet afdoende. Voor deze specifieke groep start- en scale-ups is het TOPSS investeringsprogramma van Invest-NL bedoeld. Invest-NL doet dit omdat dit type start- en scale-ups, ook zonder Covid-19 aanleiding, een speerpunt is binnen de investeringsstrategie van Invest-NL.

Wat is de definitie van een innovatieve startup?
Een innovatieve startup is een niet-beursgenoteerde onderneming die voor een schaalsprong staat, een disruptief of vernieuwend business model heeft waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe of opkomende technologie. In de meeste gevallen beschikt een startup over een WBSO-verklaring.

Wat is de definitie van een innovatieve scale-up?
Een innovatieve scale-up is een onderneming die voor een schaalsprong staat, met een product dat commercieel is getest en dat aan de vooravond staat van grootschalige commercialisatie. De onderneming heeft reeds klanten en omzet, maar is doorgaans nog wel verlieslatend. Er is binnen een redelijke termijn zich op winstgevendheid.

Wat voor type financiering biedt TOPSS?
De scope betreft financieringsrondes vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel maximaal 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3 tot 5 weken. Proposities met maatschappelijk belang krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D). De converteerbare lening heeft de volgende uitgangspunten qua voorwaarden.

Waarom hanteert Invest-NL in tijden van crisis een standaard commercieel rentepercentage? Andere aanbieders van crisis gerelateerde kredieten hanteren rentepercentages die substantieel onder de gangbare commerciële tarieven (buiten crisistijd) liggen?
Invest-NL heeft er voor gekozen om commerciële voorwaarden te hanteren. Het mandaat van Invest-NL voorziet niet in het verstrekken van zachte leningen. Anders dan de ROM’s die door EZK worden gesteund bij de uitvoering van het COL programma, heeft Invest-NL geen subsidie voor dit instrument. Onze contacten in de markt geven aan dat voor gezonde innovatieve start- en scale-ups niet de prijs maar de beschikbaarheid van risicokapitaal het voornaamste probleem is. Daarnaast draagt onze zakelijke tariefstelling er ook aan bij dat andere investeerders hun beste beentje voor zullen zetten.

Hoe zit het met zekerheden als ik een converteerbare lening ontvang?
De converteerbare leningen zijn altijd senior t.o.v. aandeelhoudersleningen maar niet op reeds lopende bancaire financiering.

Moet de 50% van de cofinanciering worden opgebracht door huidige investeerders?
Niet per se. Deze cofinanciering mag ook worden verstrekt door een nieuwe investeerder of financier, in principe tegen gelijke TOPSS-voorwaarden, of door de aanvrager zelf uit eigen middelen. Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen kunnen ook onderdeel van de 50% cofinanciering zijn. Indien bestaande investeerders niet bereid zijn een deel van de gevraagde cofinanciering te verstrekken kan dit natuurlijk wel aanleiding geven tot vragen over het duurzame toekomstperspectief van het bedrijf.

Mijn investeerders hebben zeer recent mijn bedrijf al additionele financiering gegeven. Mag dit meetellen als cofinanciering?
Nee helaas niet. De cofinanciering telt alleen als deze onder gelijke voorwaarden en gelijktijdig wordt verstrekt als de TOPSS.

Mijn investeerders zijn niet akkoord met de condities waaronder zij worden geacht cofinanciering te verstrekken.
De faciliteit is opgesteld om de beschikbaarheid van risicokapitaal te waarborgen voor innovatieve start- & scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door de coronacrisis. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn. Dit is meegenomen in het vaststellen van de condities van deze financiering, en die condities dienen derhalve ook te gelden voor de andere investeerders. Er kan niet onderhandeld worden over de condities. Wij verwachten dan ook dat de cofinanciering in principe wordt verstrekt onder gelijke voorwaarden.

Nadere info over rente, looptijden en meer

 • Vanuit eenduidigheid richting de markt en eenvoud in de uitvoering wordt een vast rentepercentage van 8% gehanteerd. Deze rente wordt bijgeschreven op de hoofdsom, een zogenaamde Payment In Kind-lening (PIK)
 • Looptijd lening is 3 jaar zonder aflossingsverplichting
 • Bedrijven mogen niet vervroegd aflossen
 • Eenzijdig recht te converteren op basis van de waardering van de meest recente financieringsronde of de eerste volgende financieringsronde wanneer deze een lagere waardering kent.

Waarom wordt de rente bijgeschreven op de hoofdsom?
Payment In Kind-leningen (PIK) hebben als voordeel dat gedurende de looptijd van de lening de rentelasten niet drukken op de kasstromen van de onderneming.

Waarom kan ik niet tussentijds aflossen?
Uit historische data blijkt dat als de leningnemers die het goed doen, vervroegd aflossen en de overige leningnemers niet of niet helemaal kunnen terugbetalen er per saldo verlies wordt geleden op de portefeuille. Dit risicoprofiel is meegenomen in het vaststellen van de condities van deze financiering.

Beoordelingscriteria die Invest-NL hanteert bij de aanvragen voor TOPSS

Bij de beoordeling van aanvragen wordt o.a. naar de volgende aspecten gekeken:

 • De financieringsbehoefte is direct gevolg van de coronacrisis
 • TOPSS niet bedoeld is om bestaande faciliteiten of leningen af te lossen, of op een andere manier geld aan het bedrijf te onttrekken. TOPSS is bedoeld als additionele liquiditeit in het bedrijf
 • De financieringsbehoefte is goed onderbouwd en voorziet in minimaal 18 maanden runway
 • Private financiers en ROM’s financieren minimaal 50% van de ronde
 • Professionele co-investeerders beschikken over een relevante trackrecord
 • Er is een duidelijke noodzaak voor financiering door Invest-NL en onderbouwing dat bestaande financiers het zelf niet kunnen
 • Aanwezigheid van ervaren management en betrokken financiers
 • Er is sprake van een financieel-administratief solide organisatie
 • Er is een realistische cashflow prognose voor 18 maanden
 • Er is sprake van een sterk trackrecord pre-corona en een gezonde omzet en winstpotentie na Covid-19

Welke Due Diligence (DD) onderzoeken kan Invest-NL (laten) uitvoeren?
Invest-NL zal due diligence (laten) uitvoeren op de aspecten commercie, financieel, strategisch en juridisch. Dit is voor dit type transactie gebruikelijk.

Invest-NL vraagt mij informatie over mijn bedrijf te verstrekken die ik niet wil geven.
Indien de gevraagde informatie niet verstrekt wenst te worden kan Invest-NL geen volledige beoordeling van de aanvraag doen, en dit kan als gevolg hebben dat derhalve niet wordt overgegaan tot het in behandeling nemen van de aanvraag.

Ik ben het niet eens met de voorwaarden van de converteerbare lening.
Dit kan. Om de bijzonder snelle doorlooptijd van TOPSS te kunnen hanteren is het voor de aanvrager of eventuele cofinancier niet mogelijk om te onderhandelen over de voorwaarden. Als de voorwaarden niet acceptabel worden gevonden en toch financiering bij Invest-NL wordt gezocht, dan kan men via het reguliere loket een aanvraag indienen. Daarnaast is het vanzelfsprekend uw goed recht om op zoek te gaan naar alternatieve financiering.

Uitvoering en beoordeling
Invest-NL streeft naar een uitvoeringstermijn van 3 tot 5 weken voor de financieringen (na interne toewijzing). Termijnen gelden alleen als een ondernemer alle gevraagde informatie tijdig en volledig oplevert.

Wat houdt het professioneel oordeel van Invest-NL in?
Invest-NL toetst of de aanvraag voldoet aan alle criteria, maar velt ook een oordeel over de kwaliteit en onderbouwing van de aanvraag en over het duurzame toekomstperspectief van het bedrijf. De TOPSS-faciliteit is niet bedoeld om bedrijven te helpen overleven waarvan het toekomstperspectief ook voor het uitbreken van de coronacrisis niet kansrijk was.
Verder toets Invest-NL de aanvraag aan het eigen MVO beleid, inclusief de door Invest-NL opgestelde uitsluitingscriteria voor financieringen.

Mag ik als investeerder of intermediair de aanvraag indienen voor een bedrijf?
De aanvraag kan alleen maar worden ingediend door het bedrijf zelf. Een investeerder of financieel intermediair kan de ondernemer hierbij natuurlijk wel helpen, bijvoorbeeld door samen met portfoliobedrijven hun aanvragen zo goed mogelijk voor te bereiden en door op voorhand bereid te verklaren de gevraagde cofinanciering te verstrekken onder de genoemde condities.

Geldt het “First Come, First Serve”-principe?

Het budget van € 100 miljoen is ruim in verhouding tot de verwachte vraag. Aanvragen worden beoordeeld in beginsel op volgorde van binnenkomst (per week), maar Invest-NL heeft de mogelijkheid hiervan af te wijken. Er wordt continu gekeken welke aanvraag de meeste impact heeft (FTE, CO2, R&D) en daar wordt voorrang aan gegeven.

Ik ben het niet eens met de uiteindelijke beslissing over mijn aanvraag.
Invest-NL is geen overheidspartij en TOPSS is geen regeling met daaruit voortvloeiende rechten. Wij zijn een privaatrechtelijke kapitaalverschaffer en staan los van welke overheidsregeling dan ook. Er zijn geen formele beroeps- of bezwaarprocedures. Besluiten over het al dan niet toekennen van financiering is een discretionaire bevoegdheid van Invest-NL. Invest-NL heeft een klachtenprocedure waar men gebruik van kunt maken.

Mijn aanvraag is afgewezen. Mag ik opnieuw een aanvraag met een betere onderbouwing doen?
Ja, dit mag.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen alleen plaatsvinden via een speciaal hiervoor ontwikkelde portal. Deze portal is te bereiken via: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal Aanvragen die rechtstreeks schriftelijk of per mail aan Invest-NL worden gericht zullen niet in behandeling worden genomen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.