Taal
 Nieuwsbrief

Corona - Fiscaal

Ook op fiscaal gebied heeft de overheid een aantal maatregelen uitgevaardigd, die de ondernemer moeten helpen om door de coronacrisis heen te komen. Wij noemen hier het bijzondere uitstel van betaling van verschillende belastingen, de verlaging van de belasting- en invorderingsrente, de mogelijkheid om de voorlopige aanslag voor IB of Vpb aan te passen, versoepeling van de berekening van het urencriterium en nog een aantal specifieke maatregelen op fiscaal gebied.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Er kan gemakkelijk uitstel gevraagd worden voor een reeks belastingen

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling vragen voor een hele reeks aan belastingen:

 • inkomstenbelasting*;
 • loonheffingen*;
 • vennootschapsbelasting*;
 • omzetbelasting (btw)*;
 • kansspelbelasting;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • milieubelastingen (energiebelasting/opslag duurzame energie- en klimaattransitie, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater);
 • accijns (minerale oliën, alcohol en tabak);
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet*.

Uitstel kan (online) aangevraagd worden nadat aangifte gedaan is en de (naheffings-)aanslag is ontvangen. Voor vijf belastingvormen (inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, hiervoor aangegeven met een sterretje) hoeft maar voor één uitstel gevraagd te worden en geldt dan meteen voor alle vijf.

Het uitstel geldt in principe voor een periode van drie maanden, gerekend vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel. Het uitstel geldt ook voor eerdere belastingschulden voor de betreffende belastingen. Voor latere aanslagen in de periode van uitstel hoeft geen afzonderlijk uitstel gevraagd te worden. De Belastingdienst schort de invordering ook voor die aanslagen automatisch op tot de einddatum van het uitstel. Beide aanslagen moeten dan dus betaald zijn.

De aanvraag kan online gedaan worden of per brief (Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen). Online kan het alleen voor een periode van drie maanden, per brief voor drie maanden of langer. Als voor meer dan drie uitstel gevraagd wordt, moet de ondernemer aangeven waardoor zijn onderneming door de coronacrisis is getroffen, bijvoorbeeld omdat de omzet gedaald is, de opdrachten of bestellingen gedaald zijn of uitblijven.

Een ondernemer kan uitstel vragen voor drie maanden of langer. Als hij drie maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na drie maanden. Als hij langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor drie maanden opgeschort. Aan het eind van die drie maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als een ondernemer drie maanden uitstel heeft gevraagd en hij heeft hier niet genoeg aan, dan zal hij een nieuw verzoek moeten indienen.

Als de belastingschuld groter is dan € 20.000 moet er een verklaring van een derde-deskundige (een externe consulent, externe financier, brancheorganisatie, belastingadviseur of accountant) meegestuurd worden.

Doet een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt het uitstelverzoek voor loonheffingen en/of omzetbelasting (btw), dan beschouwt de Belastingdienst het uitstelverzoek ook als een melding betalingsonmacht.

De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart terug.

Verlenging noodpakket uitstel

Uitstel van betaling van belastingschulden zal in het kader van de verlenging van het noodpakket mogelijk zijn na aanmelding tot 1 oktober (die datum stond op 19 juni). Voor uitstel langer dan drie maanden gaat de aanvullende eis gelden dat er geen dividenden of bonussen uitgekeerd worden. Ook eigen inkoop van aandelen is in dat geval niet toegestaan.

Tweede verlenging noodpakket belastingmaatregelen

Er kan tot 1 oktober 2020 uitstel aangevraagd worden, waarmee het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 afloopt.

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden waarmee ze over twee jaar, tot 1 januari 2023, iedere maand een vast bedrag kunnen kunnen aflossen. In individuele gevallen kan de Belastingdienst met de ondernemer bekijken of een maatwerkoplossing mogelijk is als de periode van twee jaar te kort is. Natuurlijk kan er ook eerder afgelost worden.

Tijdelijke verlaging belastingrente en invorderingsrente

Vanaf 23 maart zijn de belastingrente en invorderingsrente tijdelijk verlaagd tot 0,01%

De invorderingsrente en belastingrente zijn tijdelijk verlaagd tot 0,01%. Normaal bedraagt de invorderingsrente 4%. De belastingrente bedraagt normaal voor de vennootschapsbelasting 8% en voor de overige belastingen 4%. Om uitvoeringstechnische redenen gaat de verlaging van de belastingrente in per 1 juni 2020. Uitzondering daarop is de inkomstenbelasting, daar gaat de verlaging in op 1 juli 2020.

Als de Belastingdienst invorderingsrente moet vergoeden blijft het normale tarief van 4% gelden.

Verlenging noodpakket belasting- en invorderingsrente

De verlaging van de belasting- en invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober.

Tweede verlening noodpakket invorderingsrente

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente wordt verlengd tot en met 31 december 2021.

De belastingrente gaat wel weer naar 4% om te stimuleren dat er op tijd aangifte gedaan wordt. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt wel tot 31 december 2021 verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%.

Aftrek verlies 2020 van de fiscale winst 2019

Het verlies over 2020 mag al van de winst 2019 afgetrokken worden voor de Vpb-aangifte 2019

Een Vpb-plichtige onderneming mag het verwachte verlies alvast aftrekken van de winst over 2019. Fiscaal-technisch vorm je dan een fiscale coronareserve, die ten laste van de winst over 2019 gebracht kan worden. De fiscale coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst over 2019 en ook niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020.

Normaal mogen Vpb-plichtige bedrijven een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar (carry back). Met de carry back kan een verlies over het jaar 2020 verrekend worden met winst die in het jaar 2019 behaald is. Daardoor kunnen bedrijven een deel van de vpb die zij over het jaar 2019 al betaald hebben of nog moeten betalen, op een later moment terugkrijgen.

Verliesverrekening kan dus zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven. Normaal kan de verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte Vpb 2020 in 2021. Daarnaast moet dan de definitieve aanslag Vpb over 2019 opgelegd zijn, wat meestal nog niet het geval zal zijn. Het kabinet vindt dat te lang duren en komt daarom met deze fiscale coronareserve.

Door gebruik te maken van de fiscale coronareserve kan een teruggave worden gevraagd van de eerder over 2019 betaalde en/of te betalen vpb. Dit kan door het verzoeken om een nadere voorlopige aanslag vpb 2019.

Verlaging voorlopige aanslag IB/Vpb 2020

Ondernemers kunnen, als zij een lagere winst verwachten door corona, om verlaging van de voorlopige aanslag vragen

Wanneer je door de coronacrisis een lagere winst verwacht over 2020 kan je om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vragen. Een aanvraag daarom moet ingediend worden via de portals van de Belastingdienst, met een officieel gedownload formulier (alleen voor de Vpb) of met behulp van commerciële aangiftesoftware.

Wanneer de ondernemer met voorschotten al meer betaald heeft dan berekend in de voorlopige aanslag, dan wordt het verschil uitbetaald.

Versoepeling urencriterium over 2020

Versoepeling bij het tellen van gewerkte uren voor het urencriterium

Voor het urencriterium moet een ondernemer normaal minimaal 1225 uur per jaar aan zijn onderneming besteden. Het kabinet heeft besloten dit aan te passen voor het kalenderjaar 2020.

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op belastingfaciliteiten verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers altijd minimaal 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als ze die uren door de coronacrisis niet daadwerkelijk hebben besteed.

Verlenging noodpakket urencriterium

Ook de versoepeling bij het tellen van gewerkte uren voor het urencriterium blijft gelden na 31 mei en is verlengd tot 1 oktober.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Belastingdienst soepel bij niet nakomen administratieve verplichtingen loonheffingen

Werkgevers hebben verschillende administratieve verplichtingen rond de loonheffingen. Zo moet bijvoorbeeld tijdig de identiteit van een nieuwe werknemer vaststellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en een kopie van dat identiteitsbewijs in de administratie vastleggen. Lukt het de werkgever door de coronacrisis niet binnen de gestelde termijn aan de verplichtingen te voldoen, dan zal de Belastingdienst afzien van het toepassen van sancties, zoals het toepassen van het anoniementarief. De werkgever moet wel aan de verplichtingen voldoen wanneer hij daar redelijkerwijs weer toe in staat is.

Vrije ruimte werkkostenregeling vergroot

Vrije ruimte wkr verhoogd van 1,7% naar 3%

De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers wordt voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Doorlopen vaste reiskostenvergoeding

Eventuele vaste reiskostenvergoeding voor werknemers mag doorlopen

Door de coronacrisis verandert in veel gevallen het reispatroon van werknemers, bijvoorbeeld omdat ze thuiswerken. Wanneer de werkgever voor het reizen een vaste reiskostenvergoeding verstrekte mag hij die gewoon door laten lopen, ondanks het veranderde reispatroon. De werkgever mag dat ook toepassen op vaste reiskostenvergoedingen met nacalculatie: de werkgever mag daarbij blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer

Termijn verlengd voor het omzetten van een IB-onderneming in bv of nv of omgekeerd

IB-ondernemingen (bijvoorbeeld eenmanszaak of vof) kunnen fiscaal geruisloos omgezet worden naar een bv of nv met terugwerkende kracht tot het begin van het jaar. Dat geldt ook voor een fiscaal geruisloze terugkeer uit een bv.

Normaal gesproken geldt een termijn van vijftien maanden om bepaalde juridische handelingen te verrichten, gerekend vanaf het tijdstip van de geruisloze omzetting of terugkeer. De inspecteur mag die termijn met drie maanden verlengen als de termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing

De termijn voor bepaalde juridische handelingen voor fusie of splitsing kan verlengd worden

Voor de fiscale faciliteiten van bedrijfsfusies, juridische fusies en splitsingen met terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar moeten bepaalde juridische handelingen binnen twaalf maanden verricht zijn (vijftien maanden voor bedrijfsfusie). De inspecteur mag die termijnen met drie maanden verlengen voor zover die zouden verstrijken in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Lokale belastingen

Ook voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen zijn vaak maatregelen getroffen

Veel gemeenten en waterschappen zullen in deze tijd soepel omgaan met het innen van de aan hen verschuldigde belastingen. Beleid daarvoor wordt bepaald door de gemeenten en waterschappen zelf en daarbij kunnen vanzelfsprekend onderlinge verschillen optreden.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.